Meta + myelo

Meta + myelo%

Blasts

Blasts%

Promyelocytes

Promyelocytes%

Segs + Bands

Segs + Bands%

Nrbc

Nrbc%

Lymphocytes

Lymphocytes%

Monocytes

Monocytes%

Eosinophils

Eosinophils%

Plasma cells

Plasma cells%

Basophils

Basophils%

Atypical cells

Atypical cells%

M:E ratio

Non-erythroid blast%